Các Quy trình Thư viện

(13/09/2023 02:53:52)

Giới thiệu khung phân loại LCC

(18/11/2015 01:36:07)

Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kì (LCC - Library of Congress Classification) nguyên là được thiết kế để tổ chức, phân loại và sắp xếp kho sách của chính thư viện này, lần đầu tiên được phát triển từ cuối thế kỉ XIX và sang đầu thế kỉ XX đã có nhiều thư viện khác sử dụng, đặc biệt là các thư viện đại học lớn ở Hoa Kì. Phạm vi sử dụng rộng dần và vượt ra khỏi lãnh thổ của Hoa Kì

Giới thiệu khung phân loại LCC

(18/11/2015 01:36:07)

Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kì (LCC - Library of Congress Classification) nguyên là được thiết kế để tổ chức, phân loại và sắp xếp kho sách của chính thư viện này, lần đầu tiên được phát triển từ cuối thế kỉ XIX và sang đầu thế kỉ XX đã có nhiều thư viện khác sử dụng, đặc biệt là các thư viện đại học lớn ở Hoa Kì. Phạm vi sử dụng rộng dần và vượt ra khỏi lãnh thổ của Hoa Kì

Số Cutter

(18/11/2015 01:37:24)

Thuật ngữ “số Cutter” được dẫn xuất từ tên Charles Ammi Cutter, người đã hình thành ý tưởng sử dụng những kí hiệu chữ và số để sắp xếp sách theo thứ tự chữ cái đối với môt môn loại đã cho

Số Cutter

(18/11/2015 01:37:24)

Thuật ngữ “số Cutter” được dẫn xuất từ tên Charles Ammi Cutter, người đã hình thành ý tưởng sử dụng những kí hiệu chữ và số để sắp xếp sách theo thứ tự chữ cái đối với môt môn loại đã cho

Hội đồng thư viện và công tác phát triển tài liệu thư viện

(18/11/2015 01:40:09)

Đối với các thư viện đại học chính là chức năng cung ứng chính xác, đa dạng, cập nhật, kịp thời và đầy đủ nguồn tài liệu cho giảng viên và sinh viên trong yêu cầu cao của tiến trình nghiên cứu và tự học theo đúng tinh thần mới của giáo dục đại học đương thời

Hội đồng thư viện và công tác phát triển tài liệu thư viện

(18/11/2015 01:40:09)

Đối với các thư viện đại học chính là chức năng cung ứng chính xác, đa dạng, cập nhật, kịp thời và đầy đủ nguồn tài liệu cho giảng viên và sinh viên trong yêu cầu cao của tiến trình nghiên cứu và tự học theo đúng tinh thần mới của giáo dục đại học đương thời

Maketing hỗn hợp trong hoạt động thư viện

(18/11/2015 01:41:14)

Marketing hỗn hợp (marketing mix) là tập hợp các công cụ tiếp thị được doanh nghiệp sử dụng để đạt được trọng tâm tiếp thị trong thị trường mục tiêu

Maketing hỗn hợp trong hoạt động thư viện

(18/11/2015 01:41:14)

Marketing hỗn hợp (marketing mix) là tập hợp các công cụ tiếp thị được doanh nghiệp sử dụng để đạt được trọng tâm tiếp thị trong thị trường mục tiêu

Định giá dịch vụ thông tin – thư viện

(18/11/2015 01:42:43)

Trong lý thuyết marketing, giá là một thành phần của marketing mix cùng với sản phẩm, phân phối, khuyến thị, nhân sự và qui trình (dành cho dịch vụ)

Định giá dịch vụ thông tin – thư viện

(18/11/2015 01:42:43)

Trong lý thuyết marketing, giá là một thành phần của marketing mix cùng với sản phẩm, phân phối, khuyến thị, nhân sự và qui trình (dành cho dịch vụ)

Phát triển nguồn nhân lực thư viện: Từ góc độ đội ngũ tình nguyện viên

(18/11/2015 01:45:14)

Phát triển các dịch vụ thư viện là mục đích sống còn của thư viện. Trước sự phát triển nhanh và mạnh của công nghệ thông tin và truyền thông, ngày càng nhiều người dùng thư viện đã có khả năng truy cập từ xa vào các nguồn tin trên Internet

Phát triển nguồn nhân lực thư viện: Từ góc độ đội ngũ tình nguyện viên

(18/11/2015 01:45:14)

Phát triển các dịch vụ thư viện là mục đích sống còn của thư viện. Trước sự phát triển nhanh và mạnh của công nghệ thông tin và truyền thông, ngày càng nhiều người dùng thư viện đã có khả năng truy cập từ xa vào các nguồn tin trên Internet

Tổng quan tình hình phát triển thư viện số các trường đại học Australia và Việt Nam

(18/11/2015 01:47:04)

Cùng với sự phát triển và ứng dụng rộng rãi của công nghệ thông tin và truyền thông, thư viện số đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên thế giới.

Tổng quan tình hình phát triển thư viện số các trường đại học Australia và Việt Nam

(18/11/2015 01:47:04)

Cùng với sự phát triển và ứng dụng rộng rãi của công nghệ thông tin và truyền thông, thư viện số đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên thế giới.