Tổ chức nhân sự

                       DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

ThS. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
Giám đốc trung tâm

Email: nthnhung@hpmu.edu.vn

ThS. ĐINH THỊ HOÀNG OANH
Phó Giám đốc trung tâm

 Email:  dthoanh@hpmu.edu.vn

CN. PHAN THỊ SƠN

Email: ptson@hpmu.edu.vn

KS. NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Email: ntvanh@hpmu.edu.vn

ThS. NGUYỄN THỊ TRÀ PHƯƠNG

Email: nttphuong@hpmu.edu.vn

ThS. TRẦN THỊ THU HIỀN

Email: ttthuhien@hpmu.edu.vn

CN. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Email: ngtthuong@hpmu.edu.vn

ThS. NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

Email: ntnquynh@hpmu.edu.vn