Dịch vụ đọc tại chỗ

- Xuất trình thẻ sinh viên/ học viên (không sử dụng thẻ của người khác)

- Để cặp, túi đúng nơi quy định (nhận chìa khóa tủ đựng đồ từ cán bộ thư viện)

  Những quy định về bảo quản tài liệu, tài sản

- Không tráo đổi, cắt xén, đánh dấu làm rách nát, hư hỏng tài liệu; không viết nháp hoặc ghi chép vào các trang sách, báo, tạp chí và các tài liệu khác.

- Nếu vi phạm phải bồi thường thiệt hại theo mức do Thư viện xem xét quyết định

- Thư viện sẽ gửi thông báo việc vi phạm về Phòng Đào tạo Đại học/Sau đại học.

 Quy trình mượn sách phòng đọc mở: 

- Bạn đọc tra cứu tài liệu trên trang OPAC hoặc danh mục tài liệu tại kho mở.

- Chọn tài liệu cần đọc và mang tài liệu ra khu vực đọc tài liệu kho mở.

- Sau khi đọc xong, trả tài liệu về đúng khu vực quy định.

- Trả lại chìa khóa và nhận lại thẻ Sinh viên.