Giới thiệu Thư viện

* Lịch sử hình thành

Trung tâm Thông tin -Thư viện tiền thân là một bộ phận thuộc Tổ Giáo tài - Thư viện trực thuộc Ban Giám hiệu được thành lập từ năm 1986. Năm 1999 Tổ Giáo tài - Thư viện được đổi tên thành phòng Giáo tài. Đến năm 2006 Phòng Giáo tài được tách ra và thành lập Phòng Vật tư -Trang thiết bị và Trung tâm thông tin -Thư viện. Trung tâm Thông tin - Thư viện (Trung tâm TTTV) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban giám hiệu trường Đại học Y Hải Phòng.

Trung tâm là đơn vị phục vụ cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học, với trang thiết bị tiên tiến nhằm quản lý tốt vốn tài liệu, thông tin khoa học, cơ sở dữ liệu để tạo điều kiện tiếp cận nguồn thông tin một cách dễ dàng nhất cho độc giả là cán bộ, giảng viền, sinh viên trong toàn trường.

 

* Lãnh đạo qua các thời kỳ

- DSCKI. Đào Thị Lan: Tổ trưởng Tổ Giáo tài - Thư viện (1986-1999); Trưởng phòng Giáo tài (1999 - 2006).

- KS. Hoàng Thị Ngọc: Giám đốc trung tâm(2006 - 2015).

- ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung (2015 đến nay).

 

* Chức năng:

 -  Quản lý công tác thông tin thư viện phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 - Thu thập, bổ sung, xử lý, khai thác  thông tin về lĩnh vực y dược học.

 - Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ và các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động Thư viện.

 

* Nhiệm vụ:                   

-  Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Trung tâm Thông tin Thư viện; Tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin trong toàn trường

-  Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của nhà trường; Thu nhận các công trình nghiên cứu khoa học, luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ, khoá luận của giảng viên, cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên, các giáo trình, tài liệu tham khảo, các ấn phẩm biếu tặng và tài liệu trao đổi giữa các Thư viện.

-  Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; Xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; Thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu.

-  Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ Thông tin Thư viện thông qua các hình thức phục vụ của Trung tâm Thông tin Thư viện phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện cụ thể của Nhà trường.

-  Nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác Thư viện.

-  Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ của Trung tâm Thông tin Thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu qủa công tác.
           -  Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của Thư viện;

- Tiến hành thanh lọc các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 

Thành tích:

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2009

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1736/QĐ - BYT ngày 24/5/2010 của Bộ Y tế

2010

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 888/QĐ - BYT ngày 29/3/2011 của Bộ Y tế

2011

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 441/QĐ - BYT ngày 15/02/2012 của Bộ Y tế

2012

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 581/QĐ - BYT ngày 20/02/2013 của Bộ Y tế

2013

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 202/QĐ - BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế

2014

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1309/QĐ - BYT ngày 13/4/2015 của Bộ Y tế

2015

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1213/QĐ - BYT ngày 05/4/2016 của Bộ Y tế

2016

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 7431/QĐ - BYT ngày 21/12/2016 của Bộ Y tế

2017

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2842/QĐ - BYT ngày 09/5/2018 của Bộ Y tế

2018

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 233/QĐ - BYT ngày 21/01/2019 của Bộ Y tế

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thc khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 2012

Bằng khen Bộ Y tế 

Quyết định số 632/QĐ - BYT ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế 

2013 

Bằng khen Bộ Y tế  

Quyết định số 4019/QĐ - BYT ngày 09/10/2013 của Bộ Y tế  

 2018

Bằng khen Bộ Y tế  

Quyết định số 3788/QĐ - BYT ngày 22/06/2018 của Bộ Y tế   

2012

Bằng khen Thủ tướng

Quyết định số 1592/QĐ - TTg ngày 25/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ   

2019

Huân chương lao động hạng 3

Quyết định số: 1999/QĐ-CTN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch nước