SÁCH MỚI - SÁCH CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

TỔNG QUAN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Giới thiệu thư viện

Lịch sử hình thành; Chức năng, nhiệm vụ; Lãnh đạo qua các thời kỳ; Thành tích.

THƯ VIỆN ĐH Y DƯỢC - THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam 21/4

Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Y Dược Hải Phòng

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI