Chưa xác định dữ liệu
10/10/2015

Nguồn lực thông tin

Thư viện hiện có 6.558 đầu sách tương đương 40.910 cuốn bao gồm:

  - Giáo trình chuyên ngành 213 đầu sách (với 27.181 cuốn);

  - Tài liệu tham khảo 2.504 đầu sách (với 9.911 cuốn);

  - Tài liệu ngoại văn 1.134 đầu sách (với 1.626 cuốn);

  - Luận văn luận án 1.796 đầu (với 1.805 cuốn);

  - Tạp chí chuyên ngành đóng quyển 382 đầu (với 387 cuốn); 30 chủng loại báo và 25 đầu tạp chí chuyên ngành trong nước.

  - CSDL Ilib có khoảng 6.840 biểu ghi thư mục và 1.147 biểu ghi số (số hóa tài liệu luận văn luận án và bài trích tạp chí chuyên ngành) đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học và giảng dạy của sinh viên, học viên, đội ngũ cán bộ công chức và giảng viên trong toàn trường.