Chưa xác định dữ liệu
10/05/2023

Thông báo nộp khóa luận, luận văn, luận án

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin gửi tới các Nghiên cứu sinh, Học viên, Sinh viên năm cuối "Thông báo về việc nộp khóa luận, luận văn, luận án" như sau:

/Upload/files/Thong-bao-nop-khoaluan-luanvan-luanan.pdf

Một số lưu ý khi nộp khóa luận/luận văn/luận án  tại Thư viện:

1. Đối với tác giả nộp khóa luận/luận văn/luận án: Tải, in và điền thông tin vào bản Thỏa thuận về việc đồng ý cho thư viện sử dụng và khai thác nội dung tài liệu - Dành cho tác giả (M.02.QT.TV.02)

2. Đối với người được tác giả ủy quyền nộp hộ khóa luận/luận văn/luận án:

- Cần có giấy ủy quyền của tác giả khóa luận/luận văn/luận án; Mẫu giấy ủy quyền đính kèm bên dưới.

- Tải, in và điền thông tin vào bản Thỏa thuận về việc đồng ý cho thư viện sử dụng và khai thác nội dung tài liệu - Dành cho người được tác giả ủy quyền (M.03.QT.TV.02).

3. Đối với người đại diện tác giả ủy quyền nộp hộ khóa luận/luận văn/luận án: (Lớp trưởng, Giáo viên chủ nhiệm,...)

- Cần có giấy ủy quyền của tác giả khóa luận/luận văn/luận án; Mẫu giấy ủy quyền đính kèm bên dưới.

- Tải , in và điền thông tin vào bản Thỏa thuận về việc đồng ý cho thư viện sử dụng và khai thác nội dung tài liệu - Dành cho đại diện nhóm tác giả (M.04.QT.TV.02).

Người nộp cũng có thể lấy các mẫu M.02.QT.TV.02, M.03.QT.TV.02, M.04.QT.TV.02 tại Phòng nghiệp vụ - Thư viện.


/Upload/files/Ban-thoa-thuan-danh-cho-tac-gia-nop-tai-lieu-(M_02_QT_TV_02)(1).pdf

/Upload/files/Ban-thoa-thuan-danh-cho-nguoi-duoc-tac-gia-uy-quyen-nop-tai-lieu-(M_03_QT_TV_02)(1).pdf

/Upload/files/Ban-thoa-thuan-cho-dai-dien-nhom-tg-nop-tai-lieu-(M_04_QT_TV_02)(1).pdf

/Upload/files/Mau-giay-uy-quyen.pdf

 

ntnq

P.Nghiepvu